Retningslinjer for optagelse af børn i
Vestbirk Naturbørnehave


Alle børn er velkomne hos os

Vestbirk Naturbørnehave er tilgængelig for alle børnefamilier uanset race, religion, køn og politisk anskuelse, såfremt forældrene kan tilslutte sig institutionens formål og arbejdsmåde.

Vores pædagogiske arbejde skal understøtte børnenes opvækst, trivsel og læring i forhold til deltagelse i et demokratisk samfund med frihed og folkestyre.

Normering

Vi er normeret til  30 børn.

Forældrebetaling

Vestbirk Naturbørnehave følger Horsens kommunes takster for 'Børnepasning i børnehaver' (se nærmere her: https://horsens.dk/Familie/OekonomiOgstoette/TaksterDagtilbudOgSFO).

Jfr. Dagtilbudslovens §. 43 skal kommunen give søskendetilskud til forældre med mere end et barn i dagtilbud (vuggestue, børnehave, SFO).

Man skal som forældre ikke selv rette henvendelse til Horsens Kommunes forældrebetaling for at modtage søskenderabat til børn i private institutioner. Det kører pr. automatik kommunen og institutionen i mellem og institutionen sørger for at modtage tilskuddet i forældrebetalingen.

Jfr. Dagtilbudslovens § 43 skal kommunen yde socialpædagogiske fripladstilskud, når et barns ophold i et dagtilbud anses som særligt påkrævet af sociale og pædagogiske grunde og hvis betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud.

Ansøgning om fripladstilskud udfyldes på Horsens Kommunes hjemmeside, hvorefter ansøgningen behandles. Gives der positivt tilsagn, vil Horsens Kommune overføre tilskuddet til institutionen, som efterfølgende modregner dette i forældrebetalingen.

Vi tilbyder heldagsplads 51,5 t/u.


Regler for deltidsplads

Desuden tilbyder vi deltidsplads 30 t/u til bør af forældre, som har fravær ifm. graviditet, fødsel eller adoption - efter ansøgning:

  • Ansøgning om en deltidsplads skal indgives til Horsens Kommune senest 2 mdr. før den ansøgte periodes start. Samtidig adviseres Vestbirk Naturbørnehaves ledelse.
  • En deltidsplads skal begynde d. 1. i en måned, og kan tidligst begynde den førstkommende 1. efter, at der er ret til fravær ifølge barselsloven.
  • Deltidspladsen ophører den sidste hverdag i den måned, hvor retten til fravær udløber.
  • Forældre skal orientere Horsens kommune om en evt. afbrydelse af fraværet senest 2 mdr. før, ændringen træder i kraft.
  • Forældre, som genoptager arbejdet delvist, har ret til en deltidsplads, men kun hvis de som minimum afholder fravær svarende til 40 % af arbejdstiden. Dette er 15 timer om ugen for en fuldtidsansat.

Vær opmærksom på følgende:

  • Timerne placeres i tidsrummet 8.30 - 14.30 mandag til fredag. Der kan ikke spares timer op ved at holde en fridag og lægge flere timer en anden dag.
  • Deltidspladsen ophører med en dags varsel, hvis det daglige timeforbrug overstiger 6 timer. Selvfølgelig med en advarsel forinden.
  • Aktuel takst for en deltidsplads fremgår af Horsens Kommunes takstblad (se ovennævnte link).